ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αγαπητέ συμμετέχοντα,

Μπορείς να συμμετάσχεις στον διαγωνισμό «Μια Δωρεάν Θεραπεία Κρυολιπόλυσης» που διοργανώνεται μέσω της κοινωνικής ιστοσελίδας  Facebook συμπληρώνοντας τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν (όνομα, επώνυμο, email, αρ.κινητού τηλεφώνου) στη φόρμα στην οποία οδηγείστε μέσω του αναρτημένου συνδέσμου  http://bit.ly/3cDnS7a

O διαγωνισμός «Μια Δωρεάν Θεραπεία Κρυολιπόλυσης» διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «VELVET SKIN LASER EXPERTS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Καραγεώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα (εφεξής, VELVET SKIN), καλούμενη ως «Διοργανώτρια Εταιρεία».

Η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας & marketing με στόχο τη διαρκή επαφή με τους καταναλωτές.

Για την υλοποίηση και δημοσιότητα του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτη την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MAX INTERNATIONAL Α.Ε.» (εφεξής «Συνεργάτης»)

Πρέπει να γνωρίζεις πως συμμετέχοντας στον διαγωνισμό έχεις ενημερωθεί και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους «Όρους Διαγωνισμού και Κλήρωσης» και την «Πολιτική Απορρήτου» που τηρεί η  «VELVET SKIN».

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Μια Δωρεάν Θεραπεία Κρυολιπόλυσης»

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό «Μια Δωρεάν Θεραπεία Κρυολιπόλυσης» , της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών. Είναι επίσης αναρτημένοι στην διεύθυνση http://bit.ly/3cFrUvA

Α.1. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι 14 ημέρες, από τις 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 και ώρα 12:00 μ.μ. έως τις 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 και ώρα 23:59μ.μ. Συμμετοχή που υποβάλλεται πριν ή μετά τις ως άνω ημερομηνίες δεν λαμβάνεται υπόψη.

Α.2. Ο διαγωνισμός θα γίνεται από τον υπολογιστή του χρήστη μέσω διαδικτύου, στην επίσημη σελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια Εταιρεία στο κοινωνικό δίκτυο «Facebook», στην διεύθυνση: https://www.facebook.com/velvetskin.gr/ (εφεξής, «Facebook σελίδα»). Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία, τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια Εταιρεία – με τα ανωτέρω στοιχεία θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στο διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

Ο υποψήφιος συμμετέχων μπαίνοντας στην επίσημη σελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια Εταιρεία στο κοινωνικό δίκτυο «Facebook», στην διεύθυνση: https://www.facebook.com/velvetskin.gr, οδηγείται στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://velvet-skin.gr μέσω του shortlink συνδέσμου   http://bit.ly/3cDnS7a, όπου συμπληρώνει τα στοιχεία του (Όνομα, Επώνυμο, Email και Αριθμό κιν.τηλεφώνου), αποδεχόμενος τους παρόντες όρους διαγωνισμού και κλήρωσης.

Με την υποβολή της φόρμας τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα (εφεξής «Σύστημα») και θα εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα για την έγκυρη συμμετοχή του. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στον Διαγωνισμό και σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών έγκυρη θεωρείται η πρώτη χρονικά.

Α.3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό: α) οι υπάλληλοι και το επίσημο δίκτυο συνεργατών της Διοργανώτριας Εταιρείας, οι σύζυγοι αυτών καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β΄ βαθμού και β) όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Α.4. Θα υπάρχει μόνον ένας (1) νικητής που θα κερδίσει Μια Δωρεάν Θεραπεία Κρυολιπόλυσης

Α.5. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τα στοιχεία των συμμετεχόντων για επόμενες προωθητικές ενέργειες σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997,  2819/2000 και του τρόπου διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών, σύμφωνα το ισχύον νομικό πλαίσιο [(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 και 2016/680 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και των τυχόν εφαρμοστικών νόμων αυτού, ν. 4624/2019 κλπ].

Τα στοιχεία αυτά θα φυλάσσονται ως απόρρητα και σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιηθούν ή κοινοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην παροχή δικαιώματος για τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων στα πλαίσια πραγματοποίησης προωθητικών ενεργειών ή για την ενημέρωση του συμμετέχοντος για υπηρεσίες και προϊόντα της Διοργανώτριας Εταιρείας με βάση και την Πολιτική Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Α.6. Οι επισκέπτες – συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό αυτόματα δηλώνουν ότι αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Διοργανώτρια Εταιρεία και ότι επιθυμούν να τους αποστέλλονται από αυτήν μηνύματα σε ηλεκτρονική μορφή (online).

Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

▪ Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν.

▪ Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την προωθητική ενέργεια.

▪ Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους.

▪ Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων τους.

▪ Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δλδ το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

▪ Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Α.7 Η «Διοργανώτρια Εταιρεία» καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσει την ίδια και τους επισκέπτες της από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχει στην κατοχή της. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί πιστοποιητικό SSL της εταιρείας COMODO CA Limited, που λειτουργεί ταυτόχρονα ως SSL Client Certificate και ως SSL Server Certificate με κρυπτογράφηση 2048-bit, για την προστασία του απορρήτου των στοιχείων των επισκεπτών.

Β. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες στην Κλήρωση αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω Όρους:

Β.1 Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, φυσικά πρόσωπα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει από τον κάθε επισκέπτη-συμμετέχοντα να έχει διασφαλίσει πρόσβαση στο διαδίκτυο με δικά του τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Β.2 Ημερομηνία Κλήρωσης.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας VELVET SKIN LASER EXPERTS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Καραγεώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα στις 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση, κατά την κρίση της, και πάντως πριν από την ως άνω ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης να μεταβάλει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στους «Όρους Διαγωνισμού και Κλήρωσης» της Διοργανώτριας Εταιρείας. Θα ανακοινώνει δε τη σχετική ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης και στην επίσημη σελίδα της στο Facebook (“Facebook σελίδα”). Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας  Εταιρείας.

 Β.3 Ρητή Δήλωση – Συγκατάθεση – Αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων

Όλοι οι επισκέπτες – συμμετέχοντες αποδέχονται όλους τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, την κλήρωση καθώς και τους όρους Πολιτικής Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας. Όποιος επισκέπτης – συμμετέχων δεν αποδέχεται τους άνω όρους αυτούς, ολικά ή μερικά, ενημερώνει τη Διοργανώτρια Εταιρεία με email, η οποία τον διαγράφει από τον κατάλογο των συμμετεχόντων και συνεπώς και της κλήρωσης, αλλά και από την βάση δεδομένων που διατηρεί η Διοργανώτρια για περαιτέρω προωθητικές ενέργειες. Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) Ο λογαριασμός facebook μέσω του οποίου συμμετέχουν οι χρήστες σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.

(β) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

(γ) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

(δ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και την κλήρωση στην οποία θα μετέχουν.

(ε) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

(στ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία με σκοπό την συμμετοχή τους στην κλήρωση.

(ζ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού και της κλήρωσης στην Facebook σελίδα, στην επίσημη ιστοσελίδα «velvet-skin.gr», αλλά και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

(η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων (π.χ. φωτογράφιση με το αποκτηθέν δώρο).

(θ) Η συμμετοχή στην κλήρωση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συγκεκριμένου και μόνο δώρου.

(ι) Η συμμετοχή στην κλήρωση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.

(κ) Παραιτείται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι ο συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από την Προωθητική Ενέργεια για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες «Όρους Διαγωνισμού και Κλήρωσης».

Β.4 Αποκλεισμός Συμμετεχόντων στην κλήρωση

Από την Κλήρωση αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όσοι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις μόνιμης κατοικίας, ως ανωτέρω, όσοι στερούνται πλήρως ή μερικώς δικαιοπρακτικής ικανότητας και όσοι είναι κάτω των 18 ετών.

(β)  Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες «Όρους Διαγωνισμού και Κλήρωσης».

(γ) Όσοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποστείλουν υβριστικό ή δυσφημιστικό περιεχόμενο στις ως άνω επίσημες ιστοσελίδες της Διοργανώτριας Εταιρείας.

(δ) Οι εργαζόμενοι και το επίσημο δίκτυο συνεργατών της Διοργανώτριας, οι σύζυγοι αυτών καθώς και συγγενείς τους α’ και β΄ βαθμού.

(ε)  Όσοι έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία ολικά ή μερικά.

στ) Όσοι δεν πληρούν τις ως άνω ταχθείσες προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής.

Β.5 Δώρα – Κλήρωση

Κάθε επισκέπτης – συμμετέχων με την έγκυρη συμμετοχή του και εφόσον δεν εμπίπτει σε κάποιες από τις ανωτέρω περιπτώσεις αποκλεισμού διεκδικεί με κλήρωση ως δώρο «Μια Δωρεάν Θεραπεία Κρυολιπόλυσης»

Κλήρωση Δώρων

Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 και ώρα 12:00μ.μ. στην έδρα της Διοργανώτριας Εταιρείας Καραγεώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα και θα αναδειχθούν συνολικά μέσα από αυτήν ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχών.

Για την παράδοση των δώρων, ο νικητής θα ειδοποιηθεί από τη διοργανώτρια με ενημερωτικό email ή με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Η κλήρωση του Διαγωνισμού για την ανάδειξη 1 (ενός) νικητή και του 1 (ενός) επιλαχόντα θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της ηλεκτρονικής κλήρωσης με χρήση του προγράμματος http://www.random.org/ και του σχετικού αρχείου, (περισσότερες πληροφορίες στο «http://www.random.org/terms»), στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ονόματα των συμμετεχόντων στο facebook. Στην κλήρωση συμμετέχουν όσοι έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του Διαγωνισμού από την Έναρξη του Διαγωνισμού και μέχρι 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 και ώρα 23:59μ.μ.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας,  με οποιοδήποτε νικητή του διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης και αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος, ή οποιοσδήποτε νικητής του διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι έχει ειδοποιηθεί δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών για τη συγκεκριμένη κλήρωση, ο οποίος ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ώρα αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος, άλλως ομοίως χάνει οριστικά και αυτός κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού δώρου. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ζητήσει από τον νικητή, για λόγους διασταύρωσης των στοιχείων που απαιτούνται για την παραλαβή του δώρου, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο για την βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας και να υπογράψει την δήλωση αποδοχής δώρου.

Σε περίπτωση που δεν επιδειχθεί τέτοιο έγγραφο τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία θα αρνηθεί την παράδοση του δώρου και θα κληθεί ο επιλαχών σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματός τους οι νικητές μπορούν να εξουσιοδοτήσουν νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου τους με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται σε άλλο πρόσωπο και δεν εξαργυρώνονται, ούτε ανταλλάσσονται με άλλα δώρα, πράγματα και εν γένει προϊόντα και υπηρεσίες

Β.6 Ακύρωση Προγράμματος – Τροποποίηση Όρων – Ευθύνη.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να ακυρώσει οποτεδήποτε τον διαγωνισμό και την κλήρωση, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, την κλήρωση και τους όρους πολιτικής απορρήτου και τίθενται σε ισχύ από την ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Facebook (“Facebook σελίδα”). Επίσης, η Διοργανώτρια μπορεί να προβεί οποτεδήποτε σε αλλαγή του προσφερόμενου δώρου.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν μη πραγματοποίηση του διαγωνισμού ή της κλήρωσης ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα της κλήρωσης. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Τα δώρα παρέχονται στους τυχερούς αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ έναντι της ως άνω Διοργανώτριας Εταιρείας.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου (“Facebook σελίδα”).

Η Διοργανώτρια Εταιρεία και το επίσημο δίκτυο συνεργατών της, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Επίσης, η παρούσα προωθητική ενέργεια σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται, δεν επικυρώνεται, δεν διαχειρίζεται από, ούτε σχετίζεται με το Facebook, το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρει. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

Β. 7 Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Β. 8 Επίλυση Διαφορών

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σχετικά με τον διαγωνισμό και την κλήρωση, την ερμηνεία και εφαρμογή των όρων αυτών και των όρων πολιτικής απορρήτου αρμόδια ορίζονται κατ’ αποκλειστικότητα τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

0%
σε Επιλεγμένα Πακέτα!

Αφιερώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας και φροντίστε το πρόσωπο και το σώμα σας. Το αξίζετε!

Η Velvet Skin σας προσφέρει έκπτωση έως και -50% σε επιλεγμένα πακέτα θεραπείας προσώπου και σώματος!

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ